Všeobecné podmínky zpět

Všeobecné podmínky

Provozovatel webu se zavazuje, že bude s informacemi, recepty, články, fotografiemi a veškerým ostatním materiálem na blogu, nakládat v souladu s úmluvou mezi oběma stranami a bude své uživatele propagovat vždy bez popření autorství. Stejně tak se i zavazuje uživatel, který deklaruje, že zasílané materiály pro web www.pazitka.cz, je výhradně jeho vlastnictvím. To se vztahuje i na hudbu a ozvučení vlastních videí (viz Autorský zákon). Uživatel se dále zavazuje, že případné změny, či podepsání jiné závazné smlouvy týkajících se vlastnictví receptů, fotografií, článků a dalších zde neuvedených, bude hlásit Provozovateli, aby nedošlo ke střetu zájmů mezi jinými médii. 
Provozovatel je svým uživatelům nápomocen, jak IT podporou, tak i internetovou propagací pod záštitou webu www.pazitka.cz vždy formou, kdy nebude popřen původ propagovaného materiálu. Uživatel může požadovat po Provozovateli změny ve výše uvedeném blogu kdykoliv uzná za vhodné, ku prospěchu autentičnosti a seberealizace.
Provozovatel může pozměnit vulgarismy či jiná nevyhovující slovní spojení, která však nebudou v rozporu s myšlenkou a původním obsahem uživatele. Uživatel může kdykoliv požádat o smazání svého profilu, bez udání důvodu. 
Souhlasím se zasíláním informačního newsletteru  webu  pazitka.cz na mail, který uvedu redakci, jako kontaktní. 

 

I.            Základní ustanovení

Provozovatelem webových stránek (včetně jejích subdomén, stejně tak i dalších domén užitých v souvislosti s předmětem podnikání, dále jen jako „webové stránky“) je společnost Vestavné spotřebiče s. r. o., se sídlem Zdislavina 106/76, 674 01 Třebíč, IČ: 28355440 a DIČ: CZ28355440, zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 63209 (dále jen „Provozovatel“). Návštěvník takových webových stránek (příjemce obsahu zde zveřejněného) je dále označen jen jako „uživatel“.

II.            Uživatelem zadávaný obsah

Každý uživatel, který spolupracuje na výše uvedených webových stránkách společnosti či společností s ní spolupracujících, například vkládáním obsahu, a to zejména články, komentáři pod články, blogy, reakcemi na blogy, příspěvky v chatu či dalšími zde neuvedenými, a to formou textovou, vizuální, případně audiovizuální, bere na vědomí, že k výše zmíněnému obsahu, který zde uloží, uděluje bezúplatně časově, lokálně či jinak neomezenou licenci Provozovateli k užití. Použije-li uživatel obsah čerpaný z jiných zdrojů, je zcela na něm, aby splnil všechny podmínky, které mu přikazuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb. (dále jen jako „Autorský zákon“), a to zejména uvedení autora a zdroje tohoto obsahu (tzv. „citace“). V případě nejasného autorství, citování či jiných situací spojených s tímto obsahem si Provozovatel vyhrazuje právo předat zúčastněným stranám všechny nezbytné údaje potřebné k narovnání stavu. Zažádá-li Provozovatel o zaslání fotografie uživatele, a ten tak učiní, získává Provozovatel plné právo bezúplatně a bezpodmínečně tuto fotografii užít k jakýmkoliv účelům ve slova smyslu těchto Všeobecných podmínek, stejně tak i tuto fotografii neužít bez jakéhokoliv odůvodnění.

III.            Osobní údaje

Každý uživatel webu souhlasí s tím, že jakýmkoliv předáním osobních údajů Provozovateli prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasím s tím, aby byly zpracovány Provozovatelem a použity pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti Provozovatele i třetích osob – partnerů Provozovatele. Bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, má právo k jejich přístupu, dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a rovněž má právo souhlas s použitím osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti v elektronické podobě (e-mailem zaslaným s e-mailem odesílatele, který je spojen s těmito osobními údaji, nikoliv však v zastoupení či za obdobně nejasného užití identifikace odesílatele) s předmětem zprávy „Odvolání souhlasu“ na e-mail ruzickova@vestavne-spotrebice.cz, s textem zprávy „Žádám o zneplatnění užití svých osobních údajů s okamžitou platností.“. Provozovatel se zavazuje tuto žádost zpracovat v co nejkratším čase a takto provedené zneplatnění údajů bude potvrzeno zpětně zaslaným e-mailem. V případě uvedení osobních údajů neoprávněným způsobem třetí stranou se Provozovatel zavazuje v rámci svých časoprostorových, technických a společensky akceptovatelných abilit spolupracovat na narovnání takového stavu.

IV.            Soutěže

Za „soutěž“ je považována aktivita, kdy dochází k interakci uživatele a Provozovatele za Provozovatelem stanovených podmínek (a uživatel je pak označován jako „účastník soutěže“, případně „soutěžící“). Provozovatel o svých soutěžích, jež vyhlašuje, informuje na svých webových stránkách, kde má každý návštěvník webových stránek právo volně přistupovat v jakoukoliv dobu k těmto Všeobecným podmínkám, bez jakéhokoliv omezení ze strany společnosti či jejích partnerů. Provozovatel tímto jasně deklaruje, že se nejedná o hru, loterii či jinak obdobnou hazardní aktivitu ve slova smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a nepodléhá povolení Ministerstva financí České republiky a předmětem není získání výhry, a to ani formou vylosování. Účastník této soutěže souhlasí s tím, že nebude jakkoliv právně vymáhat získání předmětu této soutěže, a zároveň, že akceptuje povinnost v případě získání takového předmětu respektovat platné zákony a zákonná opatření České republiky a Evropské unie včetně pro jeho osobu plynoucích následků z nerespektování těchto platných zákonů a zákonných opatření České republiky a Evropské unie. Provozovatel si vyhrazuje plné právo jakoukoliv soutěž změnit, a to zejména co do obsahu, časoprostorového působení či jakýchkoliv dalších parametrů, dále jakoukoliv soutěž také i pozastavit, zrušit či případně znovu vyhlásit bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Zejména si provozovatel vyhrazuje plné právo zadat, vyhlásit, změnit či zrušit způsob získání produktu, který je či měl být předmětem soutěže. Provozovatel si plně vyhrazuje právo jakýmkoliv způsobem zveřejnit jméno účastníka a účastníků soutěže či soutěží, včetně města uvedeného účastníkem, dále jména účastníka a účastníků, včetně města uvedeného účastníkem, kteří získali předmět soutěže bez jeho a jejich předchozího jasně (znovu) deklarovaného souhlasu.

V.            Užití obsahu

Užití části obsahu webových stránek Provozovatele je možné pouze v případě uvedením řádné citace zdroje, zejména tedy uvedení přesného názvu citované stránky, přesné URL, času a data citace. Provozovatel tímto požaduje (a děkuje uživateli), aby byl o takovém užití informován. Změní-li Provozovatel v případě jakéhokoliv konkrétního prvku webových stránek svůj přístup k udělení licencování svého obsahu, bude tak jasně uvedeno u každého z těchto prvků. Zejména si vyhrazuje zákaz užití, kopírování či jakékoliv jiné distribuce části či celého zdrojového kódu webových stránek, nebude-li u takové části zdrojového kódu stanoveno jinak. Užití případných audiálních, vizuálních, audiovizuálních a případně zde nejmenovaných prvků webových stránek, je možné pouze se souhlasem Provozovatele, nejméně však vždy současně s  označením zdroje takového prvku, který bude jeho nedílnou součástí vždy na začátku takového prvku, nebude-li u takového prvku stanoveno jinak. Toto se nevztahuje k užití textových částí webových stránek, kde se užití takového obsahu řídí výše zmíněnými podmínkami (v souladu s Autorským zákonem). V případě porušení těchto podmínek je Provozovatel plně oprávněn žádat uživatele o náhradu či náhradu škody v souvislosti s tímto porušením vzniklou.

VI.            Závěrečná ustanovení

Provozovatel si plně vyhrazuje právo jakýkoliv obsah svých webových stránek plně odstranit bez předchozího upozornění a považovat tak jakoukoliv žádost o náhradu případné škody vzniklé učiněním tohoto kroku za neopodstatněnou a není povinen takovou škodu (uživateli, uživatelům) nahradit a nahrazovat. V případě uznání jakékoliv části těchto Všeobecných podmínek justičním systémem České republiky či Evropské unie za neplatnou, jsou ostatní části platné a je třeba je považovat za takové, jako kdyby takto případně zneplatněnou část neobsahovaly, či byly upraveny, doplněny, pozměněny či případně jinak dodatečně ustanoveny justičním systémem České republiky či Evropské unie k narovnání tak, aby nebyly porušeny či porušovány jakékoliv platné zákony či zákonné nařízení České republiky či Evropské unie. Případné soudní spory budou vedeny na území Hlavního města Prahy. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Všeobecné podmínky měnit, doplňovat, pozměňovat či především úplně zrušit a to jak z části či zcela.


CookiesTyto podmínky jsou platné a účinné ke dni 5. května 2014 v Třebíči.

Odběr newsletteru Chci pravidelně dostávat informace ze světa Pažitka.cz

Ochrana osobních údajů + Cookies (Nastavení cookie)

Vestavné-spotřebiče s.r.o. Pažitka, všechna práva vyhrazena

Making by McRAI